Λογιστικές Υπηρεσίες

1455565972_calculator-pencil

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω λογιστικές υπηρεσίες.

 1. Ίδρυση Νέων Εταιρειών όλων των νομικών τύπων όπως, Ατομική Επιχείρηση, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία,Ανώνυμη Εταιρία,Αστική Εταιρεία Κερδοσκοπική και Μη κερδοσκοπική
 2. Τήρηση Απλογραφικών Βιβλίων Εσόδων – Εξόδων (Β Κατηγορίας)
 3. Τήρηση Διπλογραφικών Βιβλίων (Γ Κατηγορίας)
 4. Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων όλων των κατηγοριών
 5. Δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων σε ΓΕΜΗ των Εμπορικών
 6. Επιμελητηρίων, εταιρικό site επιχείρησης, Τμήμα Εμπορίου Περιφερειακών
 7. Ενοτήτων με βάση την κείμενη νομοθεσία
 8. Οργάνωση λογιστηρίων επιχειρήσεων που τηρούν δικό τους λογιστήριο
 9. Επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων που τηρούν δικό τους λογιστήριο
 10. Λογιστικός και Διαχειριστικός έλεγχος των εταιρειών με στόχο την παροχή
 11. ολοκληρωμένων υπηρεσιών
 12. Μεταβολές Εταιριών, όπως Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, είτε Διακοπές
 13. επιχειρήσεων σε Εφορία, Επιμελητήρια, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ
 14. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης ολόκληρης
 15. της επιχείρησης, σε βάση κατασχέσεων και προσημειώσεις από οφειλές