Γνωρίζετε ότι…

Στο 13% (από 23%) αναμένεται να μειώσει τον ΦΠΑ στην εστίαση η Πορτογαλία από 1 Απριλίου 2016. Υπενθυμίζεται ότι και η Ελλάδα είχε εισαγάγει προσωρινώς ακριβώς το ίδιο μέτρο μεταξύ 2012 και 2015. Η εφαρμογή όμως του μέτρου σταμάτησε δυνάμει του ν. 4334/2015. Μειωμένους συντελεστές στην εστίαση έχουν θεσπίσει μεταξύ άλλων Ιρλανδία (9%), Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία (10%).

Μειώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο η φορολογία των φυσικών προσώπων. Έτσι, από τον Απρίλιο 2017 το αφορολόγητο αυξάνεται σε £ 11.500 (περίπου 15.000 Ευρώ) από £ 10.600 (περίπου 13.500 Ευρώ). Φόρος 20% θα επιβάλλεται πλέον στο εισόδημα έως £ 45.000 (περίπου 57.500 Ευρώ), ενώ φόρος 40% θα επιβάλλεται στο τμήμα του εισοδήματος από £ 45.000 έως £ 150.000 (περίπου 200.000 Ευρώ). Στο υπερβάλλον ο φόρος είναι 45%. Σημειωτέον ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο ισχύει ο θεσμός του non-domiciled resident σύμφωνα με τον οποίο αλλοδαποί κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να φορολογούνται μόνο για τα ποσά που εισάγονται ή προκύπτουν εντός της χώρας (remittance basis).

Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε στις πλοιοκτήτριες εταιρείες του ν. 27/1975 με τον ν. 3845/2010. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η εισφορά δεν αποτελεί φόρο εισοδήματος και συνεπώς δεν προκύπτει φορολόγηση κατά παράβαση του Συντάγματος (ΣτΕ Ολομ 1/2016).

Αντισυνταγματική κρίθηκε η φορολόγηση των αποθεματικών των τραπεζών που εμφανίζονται στον τελευταίο ισολογισμό τους προ 1.1.2006. Ο συγκεκριμένος νόμος (ν. 3513/2006) επέβαλε αναδρομική φορολόγηση, πέρα του προηγούμενου φορολογικού έτους και αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος (ΣτΕ 112/2016).

Χαρτόσημο 1,2% επιβάλλεται στις αμοιβές μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας ακόμη και εάν αυτές προέρχονται από τον πίνακα διανομής κερδών. Αντίθετα, χαρτόσημο δεν επιβάλλεται στα μερίσματα και στα κέρδη που διανέμονται στο προσωπικό της εταιρείας. Για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, όλες οι παραπάνω διανομές κερδών χαρακτηρίζονται ως μερίσματα και φορολογούνται με συντελεστή 10% πλέον εισφοράς αλληλεγγύης.

Η παροχή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών της μητρικής εταιρίας προς τους υπαλλήλους της θυγατρικής της στην Ελλάδα αποτελεί παροχή σε είδος και, ως τέτοια, πρέπει να συμπεριληφθεί στην βεβαίωση αποδοχών που θα χορηγήσει η θυγατρική στους υπαλλήλους της. Υπενθυμίζεται πως η αγοραία αξία των παροχών αυτού του είδους προσδιορίζεται κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ή μεταβίβασής του και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση.

Σε περίπτωση μεταβίβασης τίτλων, μετοχών, εταιρικών μεριδίων κ.α. που έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής παροχής, ως κόστος κτήσης, ελλείψει άλλου, για σκοπούς υπολογισμού του φόρου υπεραξίας θεωρούνται οι καταβληθέντες φόροι και οι άλλες δαπάνες που συνδέονται με την απόκτηση των τίτλων.

Δικαιούχος οφειλόμενων μισθωμάτων για το διάστημα από 1.1.2015 και μετά δεν θα συνυπολογίσει τα εν λόγω ποσά στο ετήσιο εισόδημά του, καθώς αυτά θα φορολογηθούν στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα θα εισπραχθούν. Στην περίπτωση αυτή, τα οφειλόμενα μισθώματα θα δηλωθούν σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας. Ωστόσο, ο εκμισθωτής θα πρέπει να έχει ασκήσει εναντίον του μισθωτή και μέχρι την προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης, αγωγή για την αποβολή από το ακίνητο ή την απόδοση των μισθωμάτων. Το ίδιο ισχύει ακόμη και εάν δεν έχει ασκηθεί αγωγή, εφόσον έχει εκδοθεί κατά τον ως άνω χρόνο διαταγή αντίστοιχου περιεχομένου.

Για την συζήτηση εμπράγματης αγωγήςεπί ακινήτου πρέπει να προσκομισθεί πιστοποιητικό της φορολογικής διοίκησης με το οποίο βεβαιώνεται ότι το ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση του ΕΝΦΙΑ (ή εναλλακτικά το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν.3842/2010 – ΦΑΠ) και ότι έχει καταβληθεί ο φόρος ή το ακίνητο έχει νόμιμα απαλλαγεί. Αλλιώς η συζήτηση είναι απαράδεκτη, πλην συγκεκριμένων περιπτώσεων (π.χ. μονομερούς εγγραφής υποθήκης ή άρση κατάσχεσης). Σύμφωνα με την έως τώρα νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων η συγκεκριμένη κύρωση είναι αντισυνταγματική και αντίθετη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Φορολογικό ενδιαφέρον έχει αποκτήσει πλέον το ψηφιακό νόμισμα. Σύμφωνα με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ C-264/14) στις πράξεις που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ εμπίπτει η παροχή υπηρεσιών, οι οποίες συνίστανται σε ανταλλαγές συναλλάγματος μεταξύ συμβατικών νομισμάτων και μονάδων του εικονικού νομίσματος «bitcoin», έναντι καταβολής χρηματικού ποσού. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο περιθώριο κέρδους. Το bitcoin είναι ένα απολύτως ψηφιακό νόμισμα, το οποίο δεν ανταλλάσσεται σε φυσική μορφή. Το ποσό των bitcoin που κατέχει κάθε χρήστης είναι απλές εγγραφές σε υπολογιστές που κατέχουν το κατάλληλο λογισμικό. Υπηρεσίες, όπως η άμεση μετατροπή των bitcoin σε συμβατικό χρήμα και η κατάθεσή τους στον τραπεζικό λογαριασμό, παρέχονται με κόστος έως 1% επί της αξίας της συναλλαγής. Στα μειονεκτήματά του περιλαμβάνεται το γεγονός ότι δεν υποστηρίζεται από καμία κυβερνητική υπηρεσία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *